+358 45 3588292
info@tunnetaitoja.fi
Y-tunnus: 3092649-6 | Pankkitili: FI34 4730 0010 5281 30

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on yhdistyksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.05.2021. Viimeisin muutos 07.06.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Tunnetaitoja kaikille ry, Hiekkalaiturintie 9 B 32, 00990 Helsinki

Puh: +358 45 3588292

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tuisku Tuntevainen:
tuisku.tuntevainen@tunnetaitoja.fi
+358 45 3588292

3. Rekisterien nimet

Yhdistyksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri ja jäsenrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on henkilön suostumus, sopimus ja/tai oikeutettu etu huolehtia:

  • asiakasrekisterin osalta verkkokaupan asiakkaiden palveluista, kuten verkkokaupan tilausten, laskutuksen, toimitusten, viestinnän, asiakaspalvelun ja muiden asiakkuuteen liittyvien toimenpiteiden hoitaminen.
  • markkinointirekisterin osalta jäsenkirjeen sekä tiedotteiden vastaanottamiseen liittyvästä palvelusta, kuten uutiskirjeet, uudet kurssit ja tuotteet
  • jäsenrekisterin osalta henkilön jäsenyydestä yhdistyksessä, kuten jäseneksi liittyminen ja jäsenyyden päättäminen, jäsenmaksun hoitaminen ja yhdistystoiminnasta tiedottaminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista sekä laskutustiedot. Maksutietoja, kuten credit/debit kortin tietoja ei säilytetä. Tietoja säilytettään korkeintaan kuukauden ajan.

Markkinointirekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite). Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan, kunnes jäsenkirje peruutetaan joko palvelun tuottajan tai henkilön toimesta.

Jäsenrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite). Tietoja säilytetään kunnes jäsen eroaa yhdistyksestä.

Henkilötietoja säilytetään asiakkuuden hoitoon tarvittavan pituinen aika, kuitenkin vähintään kirjanpitolainsäädännön ja verotuslainsäädännön määrittelemä vähimmäisaika.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta asiakassuhteen luonnin yhteydessä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakas- , markkinointi- ja jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).